PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop deze Webshop - uitgebaat door IN.MO Products & Services BV, met zetel te Toekomststraat 16, 3500 Hasselt en met BTW nummer BE0792.365.284 , beter gekend onder haar commerciële naam “VINIVINE” (hierna ook “VINIVINE”) – de gegevens gebruikt en beveiligt die u, als gebruiker van de website www.vinivine.com, aan ons overmaakt wanneer u deze website bezoekt.

Uw privacy is belangrijk voor ons

U deelt uw persoonlijke gegevens met ons, zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

We vinden het belangrijk dat u weet waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij hiermee doen. Hieronder vind u een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van u vragen en op welke manier we deze informatie van u verkrijgen en gebruiken.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over u eigen persoon, zoals uw naam, adres, e mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die u hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die u aan ons hebt gestuurd.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Heeft u na het lezen van het privacybeleid nog vragen, laat het ons dan weten via info@vinivine.com.

Algemeen

VINIVINE leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

VINIVINE stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VINIVINE. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

U deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van u ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

VINIVINE zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die u met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van VINIVINE om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

  • Uw account

U kunt op onze website een account aanmaken. In uw account slaan we onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. We houden dit bij, zodat u bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling deze gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om u te contacteren bij vragen of opmerkingen over uw bestelling of om uw mening te vragen (zie “uw mening”).

Het beheer van uw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. U kunt uw account steeds annuleren, contacteer daarvoor onze klantenservice.

  • Online bestellen of reserveren

Voor uw bestelling of reservatie hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om uw bestelling bezorgen, u op de hoogte houden over de bestelling of reservatie of om u te contacteren bij vragen of opmerkingen over uw bestelling.

Indien u een bestelling plaatst bij VINIVINE en hiervoor gebruik maakt van uw account (zie “uw account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van uw aankoopgedrag, alsook voor profiling doeleinden.

  • Fraude

Uw betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.

  • Inschrijven op de nieuwsbrief

U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we uw naam, e-mailadres, en taalvoorkeur. Zo blijft u op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we u uitnodigen op evenementen.

Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kunt u zich steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die u ontvangt. Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice. 

Marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan VINIVINE uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot VINIVINE, haar producten en/of diensten. VINIVINE kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen VINIVINE zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.

Doorgifte aan derden

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan VINIVINE en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. Derde partijen worden streng gecontroleerd door VINIVINE om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat VINIVINE uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper uw gegevens nodig heeft om de service aan u voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van VINIVINE, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien VINIVINE failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat VINIVINE uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

VINIVINE zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en VINIVINE.

Uw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer u klant wordt van VINIVINE, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschikt u ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

1. Recht van toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VINIVINE. Daarnaast heb u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

3. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door VINIVINE verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:

VINIVINE
Toekomststraat 16
3500 Hasselt

In dit verzoek staat helder wat u wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien u wenst dat we uw gegevens wissen, dient u dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan zijn, zal VINIVINE zo snel mogelijk aan uw vraag voldoen en u hierover berichten.

Als u uw recht van inzage uitoefent zal VINIVINE u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

U kunt ook altijd eenvoudig uw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via uw online account.

7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Uw gegevens zijn bij VINIVINE veilig en vertrouwelijk

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan VINIVINE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Voor verdere details hieromtrent verwijzen we graag naar onze cookie policy.

COOKIEBELEID

Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). 

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. VINIVINE is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

Doel en nut van cookies

Door het platform/de website te gebruiken gaat, de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen VINIVINE om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen door de instellingen van uw browser aan te passen (“Management of cookies”).

Zonder ingeschakelde cookies kan VINIVINE geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen.

Soorten cookies gebruikt door VINIVINE

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

Essentiële/strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om het platform/de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Niet-essentiële cookies: 

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om het platform/de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

Functionele cookies:

Deze cookies stellen het platform/de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

Analytische cookies:

Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform/onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door het platform/de website verplaatsen.

Targeting / advertising cookies:

Deze cookies kunnen door onze advertentie partners via ons platform/onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren. 

  • First-party cookies zijn door ons op onze websites geplaatst.
  • Third-party cookies worden ingesteld door een ander domein dan dat van de bezochte website (b.v. Google Analytics cookies).
  • Session cookies worden gewist wanneer een gebruiker zijn browser sluit.
  • Persistent cookies blijven gedurende een bepaalde periode op het apparaat van de gebruiker (b.v. 1 dag, 1 maand, 2 jaar…).

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die VINIVINE op haar websites gebruikt.

csrf: Shopify analytics voor de VINIVINE webshop.

_s: Shopify analytics voor de VINIVINE webshop.

_secure_session_id: Gebruikt voor navigatie door de VINIVINE webshop.

_shopify_fs: Shopify analytics voor de VINIVINE webshop.

_shopify_s: Shopify analytics voor de VINIVINE webshop.

_shopify_sa_p: Shopify analytics voor de VINIVINE webshop.

_shopify_sa_t: Shopify analytics voor de VINIVINE webshop.

_shopify_y: Shopify analytics voor de VINIVINE webshop.

_y: Shopify analytics voor de VINIVINE webshop.

cart: Gebruikt voor het Shopify winkelmandje voor de VINIVINE webshop.

cart_currency: gebruikt voor het Shopify winkelmandje voor de VINIVINE webshop.

cart_sig: gebruikt voor het Shopify winkelmandje voor de VINIVINE webshop.

cart_ts: gebruikt voor het Shopify winkelmandje voor de VINIVINE webshop.

checkout: gebruikt voor de Shopify checkout voor de VINIVINE webshop.

checkout_locale: gebruikt voor de Shopify checkout voor de VINIVINE webshop.

checkout_token: gebruikt voor de Shopify checkout voor de VINIVINE webshop.

secure_customer_sig: gebruikt voor de Shopify customer login voor de VINIVINE webshop.

storefront_digest: gebruikt voor de Shopify customer login voor de VINIVINE webshop.

tracked_start_checkout: Shopify analytics voor de VINIVINE webshop.

Lees de Shopify cookie verklaring hier.

We gebruiken een aantal van de onderstaande services voor advertenties
op basis van uw webactiviteit of voor remarketing doeleinden: 

Google Ads

We gebruiken Google Ads, waarmee we onze website kunnen adverteren in de
zoekresultaten van Google en op websites van derden. Daartoe plaatst Google een
cookie in de browser van uw toestel, die automatisch een pseudonymous cookie-ID
gebruikt op basis van de pagina’s die u hebt bezocht om op interesses gebaseerd
adverteren mogelijk te maken. Meer informatie over adverteren en Google is te
vinden op: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Pixel

We gebruiken de “Facebook pixel” van Facebook. Hierdoor kan gebruikersgedrag worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van VINIVINE door op een Facebook-advertentie te klikken. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook advertenties te meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons. We gebruiken pixel data om ervoor te zorgen dat advertenties aan de juiste mensen worden getoond en om een advertentiedoelgroep op te bouwen. Ga naar http://www.aboutads.info/choices/ als u Facebook-cookies in uw browser wilt uitschakelen. 

LinkedIn Ads

We gebruiken de LinkedIn Ads-cookie om het succes van LinkedIn-advertenties bij te houden. Deze cookie is een analysetool waarmee we de effectiviteit van advertenties kunnen meten door inzicht te krijgen in de acties die mensen op onze website ondernemen. LinkedIn gebruikt cookiegegevens om inloggen op LinkedIn op onze website mogelijk te maken en / of om de LinkedIn-functie ‘delen’ in te schakelen. Ga naar https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out als u LinkedIn cookies in uw browser wilt uitschakelen.  

Lees aandachtig ons privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door VINIVINE.

Beheer van de cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser.  Als u de website van VINIVINE wilt bezoeken, is het aangeraden cookies in te schakelen. U bent echter vrij om deze uit te schakelen in uw
browserinstellingen, als u dat wenst. Om cookies in of uit te schakelen moet u uw browserinstellingen aanpassen (via het “instellingen” of “opties” tabblad). Onderstaande links geven u meer informatie over hoe u uw cookies kunt beheren. 

Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de rechten van bezoekers vindt u ook in de Privacyverklaring.

Contact

Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via info@vinivine.com.