ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 1 – datum van publicatie 09/09/2023

Algemene voorwaarden webshop VINIVINE.COM (hierna ook de “Webshop”).

Deze Webshop wordt uitgebaat door IN.MO Products & Services BV, met zetel te Toekomststraat 16, 3500 Hasselt en met BTW nummer BE0792.365.284 , beter gekend onder haar commerciële naam “VINIVINE” (hierna ook “VINIVINE”).

Alle bestellingen en verkopen van wijnen (hierna ook de “Producten”) via deze Webshop worden uitsluitend beheerst door deze verkoops- en leveringsvoorwaarden (hierna ook “Algemene Voorwaarden”).

VINIVINE heeft steeds het recht om haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden U per e-mail medegedeeld. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op bestellingen geplaatst na datum van deze mededeling.

1. Aanbod

De Producten die in de Webshop worden aangeboden, zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. VINIVINE behoudt zich het recht voor het aanbod te wijzigen.

VINIVINE is niet gebonden door materiële vergissingen in het aanbod.

De in de Webshop getoonde voorbeelden, modellen of monsters dienen louter ter illustratie.

2. Bestelling

Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient U eerst onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en te bevestigen dat u 18 jaar of ouder bent. Indien VINIVINE vaststelt dat niet aan voormelde leeftijdsvoorwaarde voldaan is, heeft VINIVINE steeds het recht om de bestelling te weigeren.

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt U daarvan een bevestiging per e-mail. De koopovereenkomst (hierna ook de “Overeenkomst”) is pas gesloten van zodra U een e-mail ter bevestiging van deze bestelling ontvangt van VINIVINE op het door U aangegeven e-mailadres. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de geplaatste bestelling. VINIVINE behoudt zich evenwel het recht voor om bestellingen te weigeren.

Door VINIVINE bevestigde bestellingen kunnen niet meer gewijzigd worden, behoudens andersluidend akkoord.

De Klant heeft evenwel gedurende een termijn van één maand vanaf de levering het recht om de geleverde Producten om te ruilen tegen andere Producten of een tegoedbon. De Klant brengt VINIVINE ervan op de hoogte dat hij de Producten wil omruilen via info@vinivine.com. De geleverde Producten kunnen enkel worden omgeruild indien zij nog origineel verpakt zijn, niet in gebruik zijn genomen en zich in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering. De Klant zal de Producten op zijn/haar kosten terugzenden aan VINIVINE op dezelfde wijze als de levering (o.a. gebruikmakende van dezelfde transportfirma). Indien de Producten waartegen de reeds geleverde Producten worden geruild duurder zijn dan de geleverde Producten, dient de Klant het surplus te betalen.  

VINIVINE heeft steeds het recht om zonder motivering de omruiling van het Product te weigeren.

Wanneer het Product een kurksmaak heeft, zal VINIVINE deze evenwel tot twee jaar na de levering omruilen, op voorwaarde dat de Klant het aankoopbewijs van het Product voorlegt en het Product, zo vol mogelijk en met de originele kurk, terugzendt aan VINIVINE op dezelfde wijze als de levering (o.a. gebruikmakende van dezelfde transportfirma). Producten met kurksmaak worden enkel omgeruild tegen Producten van hetzelfde type, zolang de voorraad strekt. Indien het Product enkel van een andere jaargang beschikbaar is, zal het originele Product worden omgeruild tegen een Product van een andere jaargang. In geen geval worden Producten met kurksmaak terugbetaald.

3. Verzending en levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Webshop de levering toestaat, zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het correcte leveringsadres in te geven. Indien U een foutief leveringsadres ingeeft, kan dit aanleiding geven tot extra kosten. Deze bijkomende kosten kan U niet op VINIVINE verhalen.

De leveringstermijnen maken geen essentiële voorwaarde uit van onze overeenkomst en worden slechts verstrekt bij wijze van inlichting. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend voor VINIVINE en het niet nakomen van de leveringstermijnen kan dan ook geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant. VINIVINE doet evenwel haar uiterste best om de leveringstermijnen na te komen. Bij gebrek aan levering binnen de dertig (30) dagen na het plaatsen van Uw bestelling, kan U de bestelling annuleren zonder bijkomende kosten verschuldigd te zijn, tenzij U uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere termijn.

VINIVINE heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de Producten worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald, zonder interest of andere vergoeding. 

Producten worden pas verzonden na betaling van het volledige verschuldigd bedrag.

De overdracht van het risico voor schade of verlies van de Producten gaat over op de Klant bij levering.

De levering van de Producten gebeurt door een externe transportfirma. Zodra Uw pakket bij ons vertrekt, ontvangt U een email met de verzendbevestiging. Ook van de transportfirma zal U een email ontvangen met de melding dat de Producten zijn opgehaald en worden klaargemaakt voor levering.

De verzendkosten verschillen van land tot land, zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze en zijn niet inbegrepen in de prijs.

4. Prijzen en betaalmogelijkheden

De prijzen vermeld op de Webshop zijn inclusief BTW en in EURO. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. De foto’s van de Producten dienen louter ter illustratie en kunnen accessoires of toebehoren bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs, behoudens indien uitdrukkelijk anders vermeld.

De prijzen op de Webshop zijn exclusief
transportkosten. Deze worden apart vermeld en aangerekend bij het afronden van
de bestelling.

De Producten kunnen uitsluitend online betaald worden en dienen altijd betaald te worden op het moment van bestelling.

De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele materiële vergissingen. VINIVINE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke materiële vergissing en is niet gebonden door prijsvermeldingen die per vergissing foutief zijn. Behoudens in geval van een materiële vergissing, is de prijs op het moment van bestelling de juiste prijs.

Indien na Uw aankoop het door U aangekochte Product met korting word verkocht, heeft U geen recht op betaling van het prijsverschil.

De volgende betaalmethodes worden momenteel door VINIVINE ondersteund:

Apple Pay
Bancontact
Google Pay
Maestro
Mastercard
PayPal
Shop Pay
Visa

VINIVINE is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door de klant, door de uitvoering van de betalingsopdrachten via het internet.

5. Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail: info@vinivine.com) VINIVINE op de hoogte stellen van de beslissing de aankoop te herroepen.

Om als Klant de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als U de aankoop herroept, ontvangt U alle betalingen die tot op dat moment werden gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat VINIVINE op de hoogte is gesteld van de beslissing de aankoop te herroepen, van VINIVINE terug. VINIVINE betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij er uitdrukkelijk anderszins wordt ingestemd. In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. VINIVINE mag wachten met terugbetaling tot wij de Producten hebben teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat hij/zij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. 

De Klant dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de aankoop te herroepen aan VINIVINE werd medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als hij/zij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden of overhandigen van de Producten komen voor rekening van de Klant.

Het Product dient ongeopend, in dezelfde staat waarin het Product geleverd werd, teruggezonden te worden. Het herroepingsrecht geldt niet voor geopende Producten (uitgezonderd voor Producten met kurksmaak), alsook niet voor gepersonaliseerde Producten, die vervaardigd of verpakt zijn volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon. Het herroepingsrecht geldt ook niet voor Producten waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop VINIVINE geen invloed heeft. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot Producten die verzegeld en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (art. VI.53, 5° Wetboek Economisch recht).

De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

6. Eigendomsvoorbehoud

VINIVINE blijft de exclusieve eigenaar van de Producten tot het ogenblik van integrale betaling van de Producten door de Klant.

7. Garantie en klachten

Indien het Product bij levering een gebrek zou vertonen (waaronder niet conforme levering, zichtbare gebreken, etc.) dient de Klant VINIVINE daarvan, op straffe van verval, op de hoogte te brengen binnen de 2 maanden nadat de klant het gebrek heeft vastgesteld via info@vinivine.com.

De Klant heeft tevens gedurende twee jaar vanaf de datum van levering recht op een garantie voor verborgen gebreken die reeds bestaan bij de levering van de Producten. De Klant dient VINIVINE via info@vinivine.com op de hoogte te brengen van het verborgen gebrek en dit, op straffe van verval, binnen een termijn van twee maanden nadat het verborgen gebrek werd vastgesteld. VINIVINE is evenwel niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan door:

  • oneigenlijk gebruik van het Product, of;
  • oneigenlijke bewaring van het Product (bijvoorbeeld, wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging, doordat zij rechtop werden bewaard op een te droge, warme plaats), of;
  • oorzaken die inherent zijn aan de aard van het product.

Indien een klacht tijdig en correct aan VINIVINE wordt overgemaakt en VINIVINE aanvaardt de klacht, zal de Klant het Product terugzenden aan VINIVINE op dezelfde wijze als de levering (o.a. gebruikmakende van dezelfde transportfirma). De kosten van de terugzending zijn ten laste van VINIVINE.  Desgevallend heeft de Klant recht op een kosteloze vervanging van het gebrekkige Product door een Product van hetzelfde type, zolang de voorraad strekt. Indien het Product enkel van een andere jaargang beschikbaar is, kan VINVINE ervoor opteren het Product te vervangen door hetzelfde Product van een andere jaargang. Indien hetzelfde type product niet langer beschikbaar is, heeft de Klant recht op integrale terugbetaling.

Terugzending van Producten zonder de voorafgaande aanvaarding door VINIVINE van de klacht, gebeurt op risico en voor rekening van de Klant.

8. Aansprakelijkheid

De Klant kan geen schadevergoeding eisen dan ingeval VINIVINE ingevolge bedrog, opzettelijke fout of een grove schuld haar verbintenissen niet nakomt. In alle andere gevallen is VINIVINE niet aansprakelijk. VINIVINE is in geen geval gehouden voor gevolgschade of indirecte schade.

Indien VINIVINE, om welke reden dan ook, gehouden zou zijn om enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de prijs zoals betaalt door de Klant overeenkomstig de Overeenkomst.

9. Overmacht

VINIVINE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder hier onder meer wordt begrepen: iedere gebeurtenis waar VINIVINE redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, en dergelijke meer.

Indien de levering of de uitvoering van de Overeenkomst verhinderd of bemoeilijkt wordt in geval van overmacht, behoudt VINIVINE zich het recht voor om in samenspraak met de Klant de Overeenkomst aan te passen aan deze onverwachte omstandigheden, dan wel om de Overeenkomst te beëindigen. De Klant ziet uitdrukkelijk af van elke eventuele schadevergoeding in geval van overmacht.

10. Intellectuele eigendom

VINVINE is de exclusieve eigenaar en/of rechtmatig licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de (inhoud van de) Webshop, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten.

11. Privacy en beeldmateriaal

VINIVINE leeft op nauwgezette wijze de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR” of “AVG”) na. De Klant stemt ermee in dat VINIVINE zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor commerciële doeleinden, meer bepaald in het kader van het beheer, de financiering en de invordering van schuldvorderingen, alsook marketing en promotie. Deze gegevens kunnen zowel worden gebruikt door VINIVINE, als door de andere verbonden vennootschappen of onderaannemers, die te allen tijde gepaste waarborgen zullen bieden op het vlak van persoonsgegevensbescherming, met het oog op commerciële prospectie, analyse en onderzoek, waarborgregelingen van Producten, alsook voor het onderhoud en beheer van de website. De gegevens worden bewaard tijdens de gehele levensduur van de commerciële relatie en, in voorkomend geval, eveneens daarna, om VINIVINE toe te laten te voldoen aan HAAR wettelijke verplichtingen. De Klant beschikt over een recht van toegang, van rechtzetting en van verwijdering van zijn gegevens, alsook over een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens op grond van een legitiem belang. De Klant heeft daarnaast het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor redenen van direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, moet de Klant een getekend en gedateerd verzoek, vergezeld van een recto/verso kopie van de identiteitskaart of van een wettelijke vertegenwoordiger, opsturen naar de zetel van VINIVINE.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de Klant VINVINE de toelating om, voor publicitaire doeleinden, beeldmateriaal te mogen gebruiken van bij de Klant geleverde Producten, alsook foto's gemaakt tijdens degustaties en andere promotionele evenementen.

12. Nietigheid

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer Algemene Voorwaarden strekt zich niet uit tot de andere Algemene Voorwaarden. VINIVINE en de Klant komen overeen dat de door nietigheid of niet uitvoerbaarheid getroffen Algemene Voorwaarden van rechtswege en automatisch zullen worden vervangen door andere Algemene Voorwaarden die wel toelaatbaar zijn onder het toepasselijk recht.

13. Afstand van recht

Het feit dat VINIVINE zich op enig moment niet beroept op één van deze Algemene Voorwaarden kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht om zich er later op te beroepen.

14. Bevoegdheidsbeding – toepasselijk recht

Elk geschil verband houdende met een aankoop via onze Webshop wordt beslecht door de hoven en rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de woonplaats van de consument, voor zover de consument in België woonachtig is. Enkel het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels die voortvloeien uit het Verdrag van Wenen inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, is van toepassing.